Cele kampanii

Cel ogólny:

Celem ogólnym Kampanii pn. „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz” jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin poprzez odpowiednie ukształtowanie przyzwyczajeń i zmianę codziennych nawyków zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej segregacji u źródła.

Cele szczegółowe:

  • promowanie postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, nawyku ich selekcji i segregacji u źródła (odpowiedzialny ekokonsument),
  • rozwijanie wiedzy o korzyściach wynikających z segregowania odpadów komunalnych i zasadach segregacji u źródła (w gospodarstwach domowych),
  • upowszechnianie i rozwój wiedzy o recyklingu i sposobach ograniczania ilości powstających odpadów, obowiązujących zasadach ich segregowania, różnych formach utylizacji odpadów, w tym prezentacja sposobów ograniczania ilości powstających odpadów.